ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම මැයි දින රැළියට සහභාගී වූ ඔබ සැමට ස්තුතියි. இன்று மே 1ஆம் திகதி உலக தொழிலாளர் தினத்தை முன்னிட்டு கொழும்பு காலிமுகத்திடலில், முன்னால் ஜனாபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ தலைமையில், நாடுபுராகவும் வந்து கடல் அலையென கூடியிருக்கும் மக்கள் கூட்டம்…..The hopes of the masses cannot be ignored any further. SriLanka

x

Check Also

infographics