. மீண்டும் மகிந்த எழுச்சி பெறுகின்றாரா?

&http://www.glaucoma.org.il/;

CHAT SANS BIAS :
( Politics is shaped by leaders’ ability to deliver. It is all about doing and achieving.)

1. மீண்டும் மகிந்த எழுச்சி பெறுகின்றாரா?
Is Rajapaksa raising again?

2. மைத்ரி-ரணில்-சந்திரிகா முக்கூட்டு அதிகார மையம்
செல்வாக்கிழக்கின்றதா?
Is Mythri- Ranil- Chandrika troika regime fading?

3. நாட்டுப்புற மக்கள் மாற்றத்தை விரும்புகின்றனரா?
Are the heartland people waiting for a change?

4. இரண்டரை ஆண்டுகள் கடந்தும் நல்லாட்சி அரசு சாதித்தது என்ன?
What is the achievement of the government over the past two and a half year?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

x

Check Also

VAANAVIL issue 85 – January 2018

VAANAVIL issue 85 – January 2018 has been released and is ...